سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمون

آدرس: تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور، موسسه تحقیقات آب

شماره تماس: 77000305-021 پست الکترونیک: lab@wri.ac.ir